Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

OBIECTIVE:

Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării

  • Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
  • Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
  • Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții

AXE PRIORITARE. Alocare Financiara 4,22 miliarde euro

AP 1 Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

AP 3-Locuri de munca pentru toti

AP 4-Incluziunea sociala si combaterea saraciei

AP 5-CLLD-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii

Ap 6-Educatie si competente

 

POC 2014-2020 Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020

 In cadrul acestui program, care are o alocare financiara de aproximativ 1,33 miliarde de euro, vor fi finantate proiecte care vor sustine cresterea competitivitatii economiei, in special prin sprijinirea cercetarii, dezvoltarii si inovarii, respectiv prin acordarea de fonduri destinate sustinerii infrastructurii pentru tehnologia informatiei si comunicatii.

POC include două axe prioritare, și anume:

- Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,

- Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

 

POR 2014-2020 Programul Operational Regional

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervențiilor financiare în anumite priorități de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de implementare a programului. De asemenea, prin POR 2014-2020 se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - SUERD, investiții teritoriale integrate cu privire la Delta Dunării - ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității –CLLD).

Cele 12 axe prioritare din cadrul POR 2014-2020 sunt:

AXA PRIORITARĂ 1 - Promovarea transferului tehnologic

AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

 AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 AXA PRIORITARĂ 5  - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 AXA PRIORITARĂ 6  - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban

 AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

       AXA PRIORITARĂ 11  - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

        AXA PRIORITARĂ 12 – Asistență tehnică

PNDR 2014-2020 PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Programul National de Dezvoltare Rurala este centrat pe trei aspecte-cheie:

  • facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural, in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia muncii
  • mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere
  • gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare

PNDR are alocată o sumă de 8,28 de miliarde de euro pentru perioada 2014 - 2020, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 1,3 miliarde de euro. În total: 9,5 miliarde de euro vor fi puse la dispoziţia fermierilor în perioada următoare pentru a continua trendul de dezvoltare pe care se află agricultura românească în ultimii ani, a anunţat, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.care sa le asigure un nivel de trai corespunzator.

Masura 1: Investitii în active fizice, pentru modernizarea fermelor, unitatilor de procesare si a infrastructurii
„ Se vor aloca peste 800 de milioane de euro în zona de productie si 329 milioane de euro pentru zona de procesare. Va mai fi o submasura pentru irigatii, pentru refacerea infrastructurii secundare, pentru care se vor da 371 milioane euro, comparativ cu 60 milioane euro în vechiul PNDR.

 O alocare importanta merge în zona de acces la exploatatiile agricole sau pe drumurileforestiere, cu 206 milioane euro", a declarat ministrul Daniel Constantin.
Masura 2: Dezvoltarea exploatatiilor si a întreprinderilor pentru instalarea tinerilor fermieri, start-up, microîntreprinderi si întreprinderi mici non-agricole
"Masura va avea alocata în viitorul program o suma de 1,32 miliarde de euro. In ceea ce priveste instalarea tinerilor fermieri, care va fi cuprinsa aici, se vor aloca 619 milioane de euro,). Alti 413 milioane de euro vor fi alocati pentru înfiintarea si dezvoltarea de activitati non-agricole în spatiul rural." a declarat ministrul Daniel Constantin
Masura 3: Servicii de baza si reînnoirea satelor - 1 miliard de euro

Masura 4: Transfer de cunostinte si actiuni de informare - 6 milioane de euro.
Masura 5: Impadurirea si crearea de perdele forestiere -79 milioane euro
Masura 6: Agromediu si clima - 849 milioane de euro.
Masura 7: Agricultura ecologica- 200 milioane de euro.
Masura 8: Delimitarea zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte    constrangeri specifice - 1,23 miliarde de euro.
Masura 9: Cooperare - 3 milioane de euro.
Masura 10: Gestionarea riscurilor -400 de milioane de euro.

Masura 11: LEADER - va continua pe modelul actual si va avea o alocare de 477 milioane de euro.
Masura 12: Asistenta tehnica, inclusiv Reteaua de Dezvoltare Rurala - cu o angajare de 188 milioane de euro.