Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape: Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microîntreprindere / întreprindere mică, cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin în cadrul submăsurii 6.1 , cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de Afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.). Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de Finanțare pentru această submăsură. Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizati în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 şi/sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată și care desfășoară alte activități decât cele agricole (făra cod CAEN pe domeniul agricol - autorizat) de mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare la AFIR, sunt beneficiari eligibili, cu condiția de a înfiinţa o nouă întreprindere la registrul comerţului (PFA/II/IF/SRL) având domeniu de activitate agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare, prin care va înregistra la APIA exploataţia agricolă preluată. Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să menţină condiţia privind microîntreprinderile/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere/legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri. Beneficiarii acestei submăsuri, sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea submăsurii 6.1, au obligaţia de a-şi înscrie toate suprafeţele agricole deţinute în Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul Agricol, în perioada de depunere stabilita conform legislaţiei naţionale, o dată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă şi de a-şi înregistra toate animalele înainte de data de referinţă la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ Registrul Agricol, păstrând cel puţin dimensiunea SO-urilor pentru care s-a acordat sprijinul, pe perioada de implementare, trei* ani (*cinci ani pentru exploataţiile pomicole) şi monitorizare a proiectului (cinci ani). Atenție!În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este neeligibil. Dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din anul anterior depunerii cerererii sau, după caz, din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale şi/sau a ultimei înregistrări/actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de Finanțare.Pentru exploatațiile zootehnice solicitanții trebuie să dețină în exploatația agricolă construcții zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. La momentul depunerii Cererii de Finanțare, solicitantul se va angaja să înregistreze exploataţia detinută ca exploatație comercială de tip A, iar la data aprobării de către AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului exploataţia zootehnică trebuie să fie înregistrată de către ANSVSA   Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de Finanțare), precum și documentele anexă; Atenţie!Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Atenţie!Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul unei sesiuni anuale continue numai după retragerea în prealabil a acestuia. Atenție!Rapoartele de selecție lunare vor fi publicate după verificarea calculului SO în baza de date IACS a APIA, adică după finalizarea campaniei de depunere și înregistrare. Atenție!Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, publicat pe site-ul www.madr.ro si www.afir.info. După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor aferente unui Raport de selecţie lunar/final, în care sunt incluse proiectele aprobate AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanțare în vederea contractării.După soluţionarea contestaţiilor, proiectele eligibile cu punctajul mai mare sau egal decât ultimul proiect intrat la finanţare, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanțare în vederea contractării.În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanțare și a documentelor solicitate la contractare, pe suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în Contract, care este constituit din Contractul de Finanţare şi anexele acestuia.Cererea de Finanțare depusă de beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie devine obligatorie pentru beneficiar.Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze corect Planul de Afaceri pe propria răspundere. Atenție!În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparţine, în vederea semnării Contractului de finanţare. La acest moment se va prezenta cazierul judiciar al solicitantului în care se va verifica lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare. Totodată, solicitanţii autorizaţi ca PFA, II, IF (conform OG 44/2008) sau SRL cu asociat şi administrator unic sau asociaţi multipli (conform Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată) au obligaţia să prezinte documentul de la bancă cu următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului special în care se derulează operaţiunile cu AFIR. ATENȚIE! La semnarea contractului de finantare, beneficiarul va prezenta documentele în original pentru verificarea conformităţii cu documentele depuse în copie odată cu Cererea de Finanțare. La data semnării Contractului de Finanţare, exploatațiile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări, bovine, ovine, caprine, porcine) trebuie să prezinte documentul prin care se demonstrează că sunt înregistrate la ANSVSA, ca exploatație comercială de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010. IMPORTANT!În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă AFIR, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil. Verificarea conformității la încheierea contractului de finanțare:Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea contractului de finantare şi constă în verificarea Cererii de Finanțare dacă:-documentele originale aflate în posesia solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă pe format de hârtie. Atenție!În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor scanate în format electronic, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai încheia contractul de finanţare. Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere situație în care proiectul este declarat neeligibil. Atenție!Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de Finanţare (Anexa 3 la prezentul ghid – vezi www.afir.info), parcurgerea integrală şi asumarea celor prevăzute în acesta şi anexele aferente, asigurându-se totodată de intrarea în posesie a acestora. Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 36 de luni. Aceasta cuprinde: -durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a planului de afaceri este de maxim 33 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. -la durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a planului de afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi. În cazul proiectelor care vizează sectorul pomicol, prin excepţie de la prevederile de mai sus, durata de execuţie a contractului este de maxim 60 luni calculate începând cu data semnării contractului de finanţare de ambele părţi. Aceasta cuprinde: -durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a planului de afaceri este de maxim 57 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. -la durata de realizare efectivă a obiectivelor şi implementarea corectă a planului de afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi  -implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; - înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată autorizate de AFIR: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către AFIR a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 75% din valoarea sprijinului pentru instalare; Prima cerere de plată se va depune în maxim 10 de zile de la data semnării Contractului de finanţare şi reprezintă 75% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua în maxim 90 de zile de la data declarării conformităţii cererii de plată de către AFIR. -îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată demonstrată prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare; -în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu; -stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată; -în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de finantare, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia; Gestionarea eficientă a Planului de Afaceri este condiţionată de stabilirea domiciliului şi a sediului social al tânărului fermier în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia agricolă. În cazul în care tânărul fermier care se instalează va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă deţinut (sediul social sau punctul de lucru al firmei angajatoare) va fi în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia. Îndeplinirea condiţionării se va realiza în maximum 9 luni de la data semnării Contractului de Finanţare. -sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia. Beneficiarul deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare (de ex: beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic), în maximum 33 de luni începând de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală. -beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a planului de afaceri; -implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va viza obligatoriu obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici. Ca urmare, în Planul de Afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd destinate evitării infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU emisa de Garda Nationala de Mediu. Nerealizarea acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat. În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole materialul fructifer utilizat trebuie să fie din categorie biologică certificat (certificat albastru) (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1.Solicitantul va indica în Planul de Afaceri pentru furnizorul care ii va emite materialul săditor certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie.   Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de plată ) solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării. -în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de Afaceri). Atenție! FERMIER ACTIV – Persoana fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, care desfășoară activități agricole gestionate de un fermier și situate pe teritoriul Romaniei, definit conform Legislației: Ordonanța de Urgență nr. 3 din 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, care poate fi regăsită ca Anexa nr. 9 la prezentul ghid. Această calitate va fi dovedită la ultima tranşă de plată, unde se va urmări dacă desfaşoară cel puţin o activitate agricolă în cadrul exploataţiei sale. Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate si a activităţilor prevăzute în Planul de Afaceri se va efectua până la împlinirea a trei* ani (*cinci ani pentru exploataţiile pomicole) de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. La cea de-a doua tranşă de plată se va verifica extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA şi se va prezenta de către beneficiar copia Registrului Agricol pe anul în curs, pe baza cărora se va verifica păstrarea dimensiunii exploataţiei (SO). Astfel dimensiunea nu poate să scadă faţă de momentul depunerii Cererii de Finanțare, însă aceasta poate creşte. Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformităţii şi a realizării investiţiilor propuse de beneficiar în Planul de Afaceri, şi după depunerea cererilor de plată pe suprafaţă de la APIA, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de Afaceri. Depunerea dosarului pentru a doua tranşă este condiţionată totodată de păstrarea dimensiunii exploataţiei (SO) şi după finalizarea implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la semnarea contractului de finanțare. A doua cerere de plată se depune în maxim 33* de luni (*57 - pentru exploatatii pomicole) de la data semnării Contractului de finanţare, după verificarea îndeplinirii tuturor acţiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv după implementarea standardelor europene (dacă este cazul) şi reprezintă 25% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua în maxim 90 de zile calendaristice de la data declarării conformităţii cererii de plată de către Autoritatea Contractantă. Beneficiarul care la depunerea Cererii de Finanțare şi-a luat angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data semnării contractului de finanţare, are obligaţia de a face dovada îndeplinirii angajamentului asumat, la depunerea celei de a doua tranşe de plată. In caz contrar, proiectul devine neeligibil, iar sprijinul acordat va fi recuperat integral. Un solicitant al sprijinului prin Submăsura 6.1 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR 2014-2020 pentru a fi cofinanţate prin FEADR, numai după finalizarea instalării, respectiv acordarea celei de-a doua tranşe de plată (obiectivul sprijinului vizează instalarea tânărului pentru prima data ca şef de exploataţie).
Romanian